Provozní řád

Řád Přírodní zahrady u medláneckého rybníka

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele PŘÍRODNÍ ZAHRADY U MEDLÁNECKÉHO RYBNÍKA.

2. Každý návštěvník je povinen pečlivě se seznámit s tímto řádem po příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.

II. Návštěvní doba Přírodní zahrady u medláneckého rybníka

1. Zahrada je volně přístupná každý den od 8.00 do 22.00. Koná-li se v zahradě akce buď pořádaná nebo nahlášená správci Přírodní zahrady u medláneckého rybníka, není zahrada veřejnosti přístupná.  Ohlášené akce najdete na webu zahrady http://umedlaneckehorybnika.cz/.

2. Vstup do zahrady je bezplatný.

3. Veškeré prostory zahrady jsou přístupné pouze na vlastní nebezpečí.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů přírodní zahrady

1. V Přírodní zahradě u medláneckého rybníka není návštěvníkům povoleno:

1.1 Vstupovat do porostů a pěstebních ploch
1.2 Poškozovat a zcizovat rostliny včetně jejich částí
1.3 Jakkoliv poškozovat objekty a technická zařízení
1.5 Pálit ohně mimo vyhrazené pálící dny pro ohniště (na opékání špekáčků apod.) a to jsou pátek a sobota do 22 hodin (noční klid)
1.6 Zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez povolení správce zahrady
1.7 Rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky zahrady a jejího blízkého okolí
1.8 Kouřit a mimo vyhrazený prostor ohniště volně manipulovat s ohněm
1.9 Vodit do zahrady zvířata, zejména psy
1.10 Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
1.11 Zakládat oheň mimo vyhrazený prostor a odhazovat odpadky
1.12 Nechat děti ve věku do 6 let bez přímého dozoru dospělých
1.13 Přemísťovat inventář

2. Návštěvníci zahrad jsou povinni řídit se tímto návštěvním a provozním řádem a pokyny správce zahrady, pracovníků Úřadu MČ Brno-Medlánky a městské policie.

3. Škody způsobené návštěvníky zahrady porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v zahradě, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.

IV. Práva a povinnosti správce zahrad

1. Jestliže návštěvník hrubě poruší tento návštěvní a provozní řád, je správce zahrady, pracovník Úřadu MČ Brno-Medlánky nebo příslušník městské policie oprávněn vykázat návštěvníka z Přírodní zahrady u medláneckého rybníka.

2. Správce má právo dočasného uzavření zahrady nebo její části v průběhu sezóny.

Tento řád vydal spolek Občané pro Medlánky z.s., správce zahrady, dne 12. 9. 2021.